Máy xông hơi nước  cao cấp  - HARVIA

Máy xông hơi nước cao cấp - HARVIA

STEAM GENERATORS HGX XW

  • Mục đích sử dụng máy xông hơi: HGX 

Máy tạo hơi nước có nghĩa là để làm ấm phòng đến nhiệt cài đặt. Nó không được sử dụng
cho bất kỳ mục đích nào khác.

  • Thời gian bảo hành máy xông hơi và thiết bị điều khiển gia đình sử dụng là hai (2) năm.
  • Thời gian bảo hành máy xông hơi và thiết bị điều khiển sử dụng trong phòng xông hơi cộng đồng là

một (1) năm.

  • Máy Steam Harvia
  • 89
  • 35.000.000đ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Steam generators

Model
Modell
Output
Leistung
Recommended steam room size (m3)
Empfohlene Dampfkabinengröße (m3)
Steam
output
capacity
Dampf
ausgabe
kapazität
230 V 1N~
Cable
Kabel
Fuse
Sicherung
400 V 3N~
Cable
Kabel
Fuse
Sicherung
Light wall
(acrylic, etc.)
Leichtbauwand
(Acryl, usw.)
Tiled light wall
Geflieste
Leichtbauwand
Tiled stone wall,
etc.
Geflieste
Steinwand, usw.
kW
2,2
4,5
5,7
9,0
10,8
15,0
*
2–4
2–5
2,5–8
6–12
10–14,5
12–19,5
**
2–4
2–7
3,5–11
9–17
15–21
17–28
*
2–4
2–4
2–6
4,5–10
8–12
10–16
**
2–4
2–6
3–9
7,5–14
12–17
14–23
*
2–4
2–3,5
2–5
3–8
6–10
8–13,5
**
2–4
2–4,5
2–7,5
6–11,5
10–14
12–18,5
kg/h
2,0
5,5
7,6
12,0
14,6
20,1
mm2
3 x 1,5
3 x 6
3 x 6
-
-
A
10
25
25
-
-
mm2
-
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 2,5
5 x 6
A
-
3 x 10
3 x 10
3 x 16
3 x 16
3 x 25
HGX20XW
HGX45XW
HGX60XW
HGX90XW
HGX110XW
HGX150XW

 

 

Sản phẩm cùng loại